ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 36 4 40 323 20 3 5 2 2 1 356 20 4 1 1 26 379 28 4 6 2 2 1 422
พืชศาสตร์ 2 2 41 3 1 1 46 7 2 1 1 11 50 5 1 1 1 1 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 27 2 1 30 27 2 1 30
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 14 1 1 16 14 1 1 16
วท.ม.พืชศาสตร์ 7 2 1 1 11 7 2 1 1 11
เรียนรวม 29 4 33 119 12 2 3 1 1 138 148 16 2 3 1 1 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 29 4 33 29 4 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 119 12 2 3 1 1 138 119 12 2 3 1 1 138
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 51 2 1 54 52 2 1 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 18 2 20 18 2 20
วท.บ.สัตวศาสตร์ 33 1 34 33 1 34
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 112 3 1 2 118 13 2 15 129 5 1 2 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 19 19
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 93 3 1 2 99 93 3 1 2 99
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 13 2 15 13 2 15
รวมทั้งหมด 36 4 40 323 20 3 5 2 2 1 356 20 4 1 1 26 379 28 4 6 2 2 1 422