ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 63 1 1 65 197 5 1 1 204 260 5 1 1 2 269
วิศวกรรมเครื่องกล 21 1 22 27 1 28 48 1 1 50
ปวส.ช่างยนต์ 21 1 22 21 1 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 1 28 27 1 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 124 3 127 148 3 151
ปวส.ไฟฟ้า 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 124 3 127 124 3 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 1 19 46 1 1 1 49 64 1 1 2 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 18 1 19 18 1 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 1 1 1 46 43 1 1 1 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 3 3 3
รวมทั้งหมด 63 1 1 65 197 5 1 1 204 260 5 1 1 2 269