ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 107 167 2 719 1 7 1,003 107 167 2 720 1 7 1,004
บริหารธุรกิจ 1 1 32 44 331 3 410 32 44 332 3 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 3 5 49 57 3 5 49 57
บธ.บ.การตลาด 7 8 45 60 7 8 45 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 3 65 2 78 8 3 65 2 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 14 28 172 1 215 14 28 172 1 215
บัญชี 61 102 2 238 1 404 61 102 2 238 1 404
บช.บ.การบัญชี 61 102 2 238 1 404 61 102 2 238 1 404
ศิลปศาสตร์ 14 21 150 1 3 189 14 21 150 1 3 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 10 33 47 4 10 33 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 9 104 3 122 6 9 104 3 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 4 2 13 1 20 4 2 13 1 20
รวมทั้งหมด 1 1 107 167 2 719 1 7 1,003 107 167 2 720 1 7 1,004