ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 96 100 455 1 2 654 450 666 5 731 3 3 8 1,866 546 766 5 1,186 4 3 10 2,520
วิศวกรรมเครื่องกล 23 23 125 1 172 142 131 121 1 1 4 400 165 154 246 1 1 5 572
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 9 11 63 83 9 11 63 83
ปวส.ช่างยนต์ 14 12 62 1 89 14 12 62 1 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 66 102 90 1 1 4 264 66 102 90 1 1 4 264
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 29 31 136 76 29 31 136
วิศวกรรมไฟฟ้า 33 27 142 202 180 295 4 309 1 2 791 213 322 4 451 1 2 993
ปวส.ไฟฟ้า 17 12 73 102 17 12 73 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 8 5 27 40 8 5 27 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 8 10 42 60 8 10 42 60
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 80 86 1 207 40 80 86 1 207
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 76 116 2 119 1 314 76 116 2 119 1 314
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 17 12 29 17 12 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 42 1 24 79 12 42 1 24 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 40 1 68 1 162 52 40 1 68 1 162
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 17 29 98 144 78 133 134 2 347 95 162 232 2 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 17 29 98 144 17 29 98 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 78 133 134 2 347 78 133 134 2 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 23 21 90 1 1 136 50 107 1 167 1 2 328 73 128 1 257 2 3 464
ปวส.ช่างกลโรงงาน 18 12 37 1 68 18 12 37 1 68
ปวส.ช่างโลหะ 5 9 53 1 68 5 9 53 1 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 79 1 137 1 1 252 33 79 1 137 1 1 252
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 28 30 1 76 17 28 30 1 76
รวมทั้งหมด 96 100 455 1 2 654 450 666 5 731 3 3 8 1,866 546 766 5 1,186 4 3 10 2,520