ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 545 13 3 2 5 568 545 13 3 2 5 568
บริหารธุรกิจ 262 6 2 1 4 275 262 6 2 1 4 275
บธ.บ.การจัดการ 83 2 1 86 83 2 1 86
บธ.บ.การตลาด 28 2 2 32 28 2 2 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 32 1 33 32 1 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 119 2 1 1 1 124 119 2 1 1 1 124
บัญชี 235 6 1 242 235 6 1 242
บช.บ.การบัญชี 235 6 1 242 235 6 1 242
ศิลปศาสตร์ 48 1 1 1 51 48 1 1 1 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 48 1 1 1 51 48 1 1 1 51
รวมทั้งหมด 545 13 3 2 5 568 545 13 3 2 5 568