ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 7 118 3 1 10 139 32 420 1 28 1 3 23 508 1 1 39 539 1 31 1 4 33 648
พืชศาสตร์ 1 31 3 3 38 7 50 2 2 61 8 81 5 5 99
ปวส.พืชศาสตร์ 1 31 3 3 38 1 31 3 3 38
วท.บ.พืชศาสตร์ 7 50 2 2 61 7 50 2 2 61
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 9 159 10 1 2 13 194 9 159 10 1 2 15 196
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 159 10 1 2 13 194 9 159 10 1 2 13 194
วิทยาศาสตร์ 1 41 1 43 1 41 1 43
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 41 1 43 1 41 1 43
สัตวศาสตร์และประมง 3 51 1 3 58 5 71 2 78 8 122 2 1 3 136
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 32 1 36 3 32 1 36
ปวส.ประมง 19 1 2 22 19 1 2 22
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 58 2 65 5 58 2 65
วท.บ.ประมง 13 13 13 13
อุตสาหกรรมเกษตร 3 36 2 41 10 99 1 14 1 7 132 1 1 13 136 1 14 1 9 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3 32 2 37 3 32 2 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 45 1 6 1 2 57 2 45 1 6 1 2 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 8 54 8 5 75 8 54 8 5 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 7 118 3 1 10 139 32 420 1 28 1 3 23 508 1 1 39 539 1 31 1 4 33 648