ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3,913 278 29 22 3 6 44 4,295 31 1 32 3,944 278 29 22 3 6 45 4,327
บริหารธุรกิจ 2,608 164 22 19 2 4 39 2,858 31 1 32 2,639 164 22 19 2 4 40 2,890
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 181 5 3 18 207 181 5 3 18 207
บธ.บ.การจัดการ 239 25 2 2 268 239 25 2 2 268
บธ.บ.การตลาด 330 40 1 1 1 3 376 330 40 1 1 1 3 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 175 25 2 5 207 175 25 2 5 207
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 329 43 4 3 1 2 382 329 43 4 3 1 2 382
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1,014 20 6 7 3 7 1,057 1,014 20 6 7 3 7 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 340 6 4 8 1 2 361 340 6 4 8 1 2 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 31 1 32 31 1 32
บัญชี 795 68 2 2 1 5 873 795 68 2 2 1 5 873
บช.บ.การบัญชี 795 68 2 2 1 5 873 795 68 2 2 1 5 873
ศิลปศาสตร์ 510 46 5 1 1 1 564 510 46 5 1 1 1 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 145 36 1 182 145 36 1 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 205 6 1 1 213 205 6 1 1 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 160 4 3 1 1 169 160 4 3 1 1 169
รวมทั้งหมด 3,913 278 29 22 3 6 44 4,295 31 1 32 3,944 278 29 22 3 6 45 4,327