ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 964 52 7 2 2 4 13 1,044 964 52 7 2 2 4 13 1,044
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 32 1 1 1 35 32 1 1 1 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 24 1 1 1 27 24 1 1 1 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 465 18 3 2 2 7 497 465 18 3 2 2 7 497
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 287 9 2 2 1 6 307 287 9 2 2 1 6 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 74 6 1 1 82 74 6 1 1 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 104 3 1 108 104 3 1 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 264 8 3 2 3 280 264 8 3 2 3 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 264 8 3 2 3 280 264 8 3 2 3 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 203 25 2 2 232 203 25 2 2 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 39 2 1 42 39 2 1 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 164 23 1 2 190 164 23 1 2 190
รวมทั้งหมด 964 52 7 2 2 4 13 1,044 964 52 7 2 2 4 13 1,044