ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 14 17 2 118 151 14 17 2 118 151
วิทยาศาสตร์ 10 8 2 45 65 10 8 2 45 65
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 8 2 45 65 10 8 2 45 65
อุตสาหกรรมเกษตร 4 9 73 86 4 9 73 86
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 3 37 40 3 37 40
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 4 6 36 46 4 6 36 46
รวมทั้งหมด 14 17 2 118 151 14 17 2 118 151