ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 96 100 455 1 2 654 450 666 5 731 3 3 8 1,866 546 766 5 1,186 4 3 10 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 145 97 1 129 1 1 374 145 97 1 129 1 1 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 40 1 68 1 162 52 40 1 68 1 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 28 30 1 76 17 28 30 1 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 29 31 136 76 29 31 136
วิศวกรรมเครื่องกล 23 23 125 1 172 66 102 90 1 1 4 264 89 125 215 1 1 5 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 9 11 63 83 9 11 63 83
ปวส.ช่างยนต์ 14 12 62 1 89 14 12 62 1 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 66 102 90 1 1 4 264 66 102 90 1 1 4 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 33 27 142 202 128 255 3 241 1 1 629 161 282 3 383 1 1 831
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 8 5 27 40 8 5 27 40
ปวส.ไฟฟ้า 17 12 73 102 17 12 73 102
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 8 10 42 60 8 10 42 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 76 116 2 119 1 314 76 116 2 119 1 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 80 86 1 207 40 80 86 1 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 17 12 29 17 12 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 42 1 24 79 12 42 1 24 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 17 29 98 144 78 133 134 2 347 95 162 232 2 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 17 29 98 144 17 29 98 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 78 133 134 2 347 78 133 134 2 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 23 21 90 1 1 136 33 79 1 137 1 1 252 56 100 1 227 2 2 388
ปวส.ช่างโลหะ 5 9 53 1 68 5 9 53 1 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 18 12 37 1 68 18 12 37 1 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 79 1 137 1 1 252 33 79 1 137 1 1 252
รวมทั้งหมด 96 100 455 1 2 654 450 666 5 731 3 3 8 1,866 546 766 5 1,186 4 3 10 2,520