ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 47 1 1 1 53 11 211 8 30 1 9 270 14 258 9 31 1 10 323
บริหารธุรกิจ 3 47 1 1 1 53 11 183 7 30 8 239 14 230 8 31 9 292
ปวส.การจัดการ 1 29 1 1 1 33 1 29 1 1 1 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 18 20 2 18 20
บธ.บ.การจัดการ 3 41 1 45 3 41 1 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 3 58 5 1 5 72 3 58 5 1 5 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 83 1 29 3 121 5 83 1 29 3 121
ศิลปศาสตร์ 28 1 1 1 31 28 1 1 1 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 1 1 1 31 28 1 1 1 31
รวมทั้งหมด 3 47 1 1 1 53 11 211 8 30 1 9 270 14 258 9 31 1 10 323