ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 5 59 64 48 180 2 4 4 238 53 239 2 4 4 302
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 48 180 2 4 4 238 48 180 2 4 4 238
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 63 1 2 1 83 16 63 1 2 1 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 59 1 76 16 59 1 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 16 58 1 1 3 79 16 58 1 1 3 79
วิศวกรรมเครื่องกล 5 59 64 5 59 64
ปวส.ช่างยนต์ 5 59 64 5 59 64
รวมทั้งหมด 5 59 64 48 180 2 4 4 238 53 239 2 4 4 302