ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 398 10 1 2 2 1 414 28 14 1 3 1 47 68 7 4 1 30 110 3 1 4 497 31 6 1 5 2 33 575
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 398 10 1 2 2 1 414 398 10 1 2 2 1 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 207 6 1 1 1 216 207 6 1 1 1 216
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 76 76 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 83 3 1 87 83 3 1 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 32 1 1 1 35 32 1 1 1 35
สหวิทยาการ 28 14 1 3 1 47 68 7 4 1 30 110 3 1 4 99 21 5 1 3 32 161
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 28 14 1 3 1 47 28 14 1 3 1 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 36 1 1 38 36 1 1 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 15 3 1 19 15 3 1 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 17 3 4 1 1 26 17 3 4 1 1 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 27 27
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 3 1 4 3 1 4
รวมทั้งหมด 398 10 1 2 2 1 414 28 14 1 3 1 47 68 7 4 1 30 110 3 1 4 497 31 6 1 5 2 33 575