ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 108 2 2 5 117 770 25 6 7 1 1 5 815 878 27 6 9 1 1 10 932
บริหารธุรกิจ 108 2 2 5 117 383 9 2 4 1 2 401 491 11 2 6 1 7 518
ปวส.การจัดการ 36 36 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 1 1 5 40 33 1 1 5 40
ปวส.การตลาด 39 1 1 41 39 1 1 41
บธ.บ.การจัดการ 89 4 1 94 89 4 1 94
บธ.บ.การตลาด 32 1 2 1 36 32 1 2 1 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 260 4 2 1 1 1 269 260 4 2 1 1 1 269
บัญชี 308 12 2 3 2 327 308 12 2 3 2 327
บช.บ.การบัญชี 308 12 2 3 2 327 308 12 2 3 2 327
ศิลปศาสตร์ 79 4 2 1 1 87 79 4 2 1 1 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 52 3 1 56 52 3 1 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 27 1 1 1 1 31 27 1 1 1 1 31
รวมทั้งหมด 108 2 2 5 117 770 25 6 7 1 1 5 815 878 27 6 9 1 1 10 932