ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 36 4 40 321 20 3 5 2 2 3 356 20 4 1 1 26 377 28 4 6 2 2 3 422
พืชศาสตร์ 2 2 40 3 1 1 1 46 7 2 1 1 11 49 5 1 1 1 1 1 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 13 1 1 1 16 13 1 1 1 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 27 2 1 30 27 2 1 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 7 2 1 1 11 7 2 1 1 11
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 29 4 33 119 12 2 3 1 1 138 148 16 2 3 1 1 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 29 4 33 29 4 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 119 12 2 3 1 1 138 119 12 2 3 1 1 138
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 51 2 1 54 52 2 1 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 33 1 34 33 1 34
วท.บ.ประมง 18 2 20 18 2 20
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 111 3 1 2 1 118 13 2 15 128 5 1 2 1 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 93 3 1 2 99 93 3 1 2 99
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 1 19 18 1 19
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 13 2 15 13 2 15
รวมทั้งหมด 36 4 40 321 20 3 5 2 2 3 356 20 4 1 1 26 377 28 4 6 2 2 3 422