ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 487 8 3 1 499 487 8 3 1 499
บริหารธุรกิจ 274 7 2 1 284 274 7 2 1 284
บธ.บ.การจัดการ 48 1 49 48 1 49
บธ.บ.การตลาด 63 3 1 67 63 3 1 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 41 1 1 43 41 1 1 43
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 122 2 1 125 122 2 1 125
บัญชี 213 1 1 215 213 1 1 215
บช.บ.การบัญชี 213 1 1 215 213 1 1 215
รวมทั้งหมด 487 8 3 1 499 487 8 3 1 499