ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 13 17 2 115 147 13 17 2 115 147
วิทยาศาสตร์ 9 8 2 42 61 9 8 2 42 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 8 2 42 61 9 8 2 42 61
อุตสาหกรรมเกษตร 4 9 73 86 4 9 73 86
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 4 6 36 46 4 6 36 46
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 3 37 40 3 37 40
รวมทั้งหมด 13 17 2 115 147 13 17 2 115 147