ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 526 12 2 2 542 526 12 2 2 542
บริหารธุรกิจ 254 5 2 1 262 254 5 2 1 262
บธ.บ.การจัดการ 79 2 1 82 79 2 1 82
บธ.บ.การตลาด 29 1 30 29 1 30
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 30 30 30 30
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 116 2 1 1 120 116 2 1 1 120
บัญชี 225 6 231 225 6 231
บช.บ.การบัญชี 225 6 231 225 6 231
ศิลปศาสตร์ 47 1 1 49 47 1 1 49
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 47 1 1 49 47 1 1 49
รวมทั้งหมด 526 12 2 2 542 526 12 2 2 542