ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 5 5 288 15 2 1 3 309 2 2 295 15 2 1 3 316
พืชศาสตร์ 81 9 1 1 92 81 9 1 1 92
วท.บ.พืชศาสตร์ 81 9 1 1 92 81 9 1 1 92
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 69 1 2 72 69 1 2 72
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 69 1 2 72 69 1 2 72
วิทยาศาสตร์ 72 2 1 75 72 2 1 75
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 72 2 1 75 72 2 1 75
สัตวศาสตร์และประมง 3 3 35 3 38 38 3 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 31 3 34 31 3 34
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 31 1 32 2 2 35 1 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 31 1 32 31 1 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 5 5 288 15 2 1 3 309 2 2 295 15 2 1 3 316