ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 8 107 2 3 120 33 390 1 28 1 3 2 458 1 1 41 498 1 30 1 3 5 579
พืชศาสตร์ 2 26 2 30 7 48 2 57 9 74 4 87
ปวส.พืชศาสตร์ 2 26 2 30 2 26 2 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 7 48 2 57 7 48 2 57
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 11 147 10 1 2 2 173 11 147 10 1 2 4 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 11 147 10 1 2 2 173 11 147 10 1 2 2 173
วิทยาศาสตร์ 1 38 39 1 38 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 38 39 1 38 39
สัตวศาสตร์และประมง 3 50 53 4 68 2 74 7 118 2 127
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 31 34 3 31 34
ปวส.ประมง 19 19 19 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 56 2 62 4 56 2 62
วท.บ.ประมง 12 12 12 12
อุตสาหกรรมเกษตร 3 31 1 35 10 89 1 14 1 115 1 1 13 121 1 14 1 1 151
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3 28 1 32 3 28 1 32
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 39 1 6 1 49 2 39 1 6 1 49
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 8 50 8 66 8 50 8 66
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 8 107 2 3 120 33 390 1 28 1 3 2 458 1 1 41 498 1 30 1 3 5 579