ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3,772 235 30 21 2 6 2 4,068 31 31 3,803 235 30 21 2 6 2 4,099
บริหารธุรกิจ 2,531 143 23 18 2 4 2 2,723 31 31 2,562 143 23 18 2 4 2 2,754
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 184 5 3 192 184 5 3 192
บธ.บ.การจัดการ 235 24 2 1 262 235 24 2 1 262
บธ.บ.การตลาด 324 38 1 1 1 365 324 38 1 1 1 365
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 183 19 2 204 183 19 2 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 314 33 5 3 1 356 314 33 5 3 1 356
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 976 18 6 6 3 1,009 976 18 6 6 3 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 315 6 4 8 1 1 335 315 6 4 8 1 1 335
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 31 31 31 31
บัญชี 749 53 2 2 1 807 749 53 2 2 1 807
บช.บ.การบัญชี 749 53 2 2 1 807 749 53 2 2 1 807
ศิลปศาสตร์ 492 39 5 1 1 538 492 39 5 1 1 538
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 146 31 1 178 146 31 1 178
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 199 5 1 1 206 199 5 1 1 206
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 147 3 3 1 154 147 3 3 1 154
รวมทั้งหมด 3,772 235 30 21 2 6 2 4,068 31 31 3,803 235 30 21 2 6 2 4,099