ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 395 10 1 2 2 410 29 12 1 3 45 66 26 4 1 26 123 490 48 6 1 5 2 26 578
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 395 10 1 2 2 410 395 10 1 2 2 410
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 207 6 1 1 215 207 6 1 1 215
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 76 76 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 82 3 1 86 82 3 1 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 30 1 1 1 33 30 1 1 1 33
สหวิทยาการ 29 12 1 3 45 66 26 4 1 26 123 95 38 5 1 3 26 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 29 12 1 3 45 29 12 1 3 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 36 1 37 36 1 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 14 3 17 14 3 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 16 3 4 1 24 16 3 4 1 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 26 45 19 26 45
รวมทั้งหมด 395 10 1 2 2 410 29 12 1 3 45 66 26 4 1 26 123 490 48 6 1 5 2 26 578