ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 104 1 2 2 109 759 21 6 7 1 1 795 863 22 6 9 1 1 2 904
บริหารธุรกิจ 104 1 2 2 109 376 8 2 4 1 391 480 9 2 6 1 2 500
ปวส.การจัดการ 33 33 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 1 1 2 37 33 1 1 2 37
ปวส.การตลาด 38 1 39 38 1 39
บธ.บ.การจัดการ 87 4 1 92 87 4 1 92
บธ.บ.การตลาด 33 1 2 36 33 1 2 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 254 3 2 1 1 261 254 3 2 1 1 261
บัญชี 305 10 2 3 320 305 10 2 3 320
บช.บ.การบัญชี 305 10 2 3 320 305 10 2 3 320
ศิลปศาสตร์ 78 3 2 1 84 78 3 2 1 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 52 2 1 55 52 2 1 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26 1 1 1 29 26 1 1 1 29
รวมทั้งหมด 104 1 2 2 109 759 21 6 7 1 1 795 863 22 6 9 1 1 2 904