ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 4 37 310 19 3 5 1 2 340 18 4 1 1 24 361 27 4 6 1 2 401
พืชศาสตร์ 2 2 36 3 1 40 6 2 1 1 10 44 5 1 1 1 52
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 23 2 1 26 23 2 1 26
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 13 1 14 13 1 14
วท.ม.พืชศาสตร์ 6 2 1 1 10 6 2 1 1 10
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 27 4 31 116 12 2 3 1 134 143 16 2 3 1 165
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 27 4 31 27 4 31
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 116 12 2 3 1 134 116 12 2 3 1 134
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 51 2 1 54 52 2 1 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 18 2 20 18 2 20
วท.บ.สัตวศาสตร์ 33 1 34 33 1 34
อุตสาหกรรมเกษตร 3 3 107 2 1 2 112 12 2 14 122 4 1 2 129
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 18 18 18
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 89 2 1 2 94 89 2 1 2 94
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 12 2 14 12 2 14
รวมทั้งหมด 33 4 37 310 19 3 5 1 2 340 18 4 1 1 24 361 27 4 6 1 2 401