ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 59 59 191 4 1 196 250 4 1 255
วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 27 27 45 45
ปวส.ช่างยนต์ 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 27 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 122 3 125 145 3 148
ปวส.ไฟฟ้า 23 23 23 23
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 122 3 125 122 3 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 42 1 1 44 60 1 1 62
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 1 1 42 40 1 1 42
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 59 59 191 4 1 196 250 4 1 255