ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 15 3 18 922 15 3 2 1 4 10 957 937 18 3 2 1 4 10 975
วิศวกรรมเครื่องกล 6 3 9 6 3 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 6 3 9 6 3 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 501 7 2 2 3 6 521 510 7 2 2 3 6 530
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 6 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 77 1 78 77 1 78
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 280 7 1 1 3 5 297 280 7 1 1 3 5 297
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 119 1 120 119 1 120
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 12 1 13 12 1 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 239 3 1 1 2 246 239 3 1 1 2 246
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 239 3 1 1 2 246 239 3 1 1 2 246
วิศวกรรมอุตสาหการ 182 5 1 2 190 182 5 1 2 190
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 25 1 26 25 1 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 157 5 1 1 164 157 5 1 1 164
รวมทั้งหมด 15 3 18 922 15 3 2 1 4 10 957 937 18 3 2 1 4 10 975