ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 126 166 2 690 5 3 14 1,006 126 166 2 690 5 3 14 1,006
บริหารธุรกิจ 38 42 1 322 2 1 6 412 38 42 1 322 2 1 6 412
บธ.บ.การจัดการ 1 3 1 29 1 35 1 3 1 29 1 35
บธ.บ.การตลาด 7 2 25 1 35 7 2 25 1 35
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 6 51 65 8 6 51 65
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 22 31 217 2 1 4 277 22 31 217 2 1 4 277
บัญชี 71 101 1 233 2 4 412 71 101 1 233 2 4 412
บช.บ.การบัญชี 71 101 1 233 2 4 412 71 101 1 233 2 4 412
ศิลปศาสตร์ 17 23 135 1 2 4 182 17 23 135 1 2 4 182
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 5 13 1 25 6 5 13 1 25
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 13 102 1 1 123 6 13 102 1 1 123
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5 5 20 1 1 2 34 5 5 20 1 1 2 34
รวมทั้งหมด 126 166 2 690 5 3 14 1,006 126 166 2 690 5 3 14 1,006