ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17 31 1 123 7 179 17 31 1 123 7 179
วิทยาศาสตร์ 10 12 1 55 4 82 10 12 1 55 4 82
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 12 1 55 4 82 10 12 1 55 4 82
อุตสาหกรรมเกษตร 7 19 68 3 97 7 19 68 3 97
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 5 16 51 1 73 5 16 51 1 73
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 2 3 17 2 24 2 3 17 2 24
รวมทั้งหมด 17 31 1 123 7 179 17 31 1 123 7 179