ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 102 102 460 1 12 677 460 581 9 884 7 68 2,009 562 683 9 1,344 8 80 2,686
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 134 108 1 122 1 11 377 134 108 1 122 1 11 377
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 55 50 1 56 1 8 171 55 50 1 56 1 8 171
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 19 36 26 2 83 19 36 26 2 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 60 22 40 1 123 60 22 40 1 123
วิศวกรรมเครื่องกล 36 32 123 2 193 61 75 2 113 1 13 265 97 107 2 236 1 15 458
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 20 12 57 89 20 12 57 89
ปวส.ช่างยนต์ 16 20 66 2 104 16 20 66 2 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 75 2 113 1 13 265 61 75 2 113 1 13 265
วิศวกรรมไฟฟ้า 25 23 151 1 2 202 145 222 5 326 4 10 712 170 245 5 477 5 12 914
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 4 34 1 43 4 4 34 1 43
ปวส.ไฟฟ้า 15 15 65 1 96 15 15 65 1 96
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 4 52 1 63 6 4 52 1 63
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 70 112 5 158 3 2 350 70 112 5 158 3 2 350
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 53 72 113 1 5 244 53 72 113 1 5 244
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 4 3 1 9 1 4 3 1 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 21 34 52 2 109 21 34 52 2 109
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 12 28 90 6 136 84 96 1 140 29 350 96 124 1 230 35 486
ปวส.ช่างก่อสร้าง 12 28 90 6 136 12 28 90 6 136
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 84 96 1 140 29 350 84 96 1 140 29 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 29 19 96 2 146 36 80 183 1 5 305 65 99 279 1 7 451
ปวส.ช่างโลหะ 1 5 46 2 54 1 5 46 2 54
ปวส.ช่างกลโรงงาน 28 14 50 92 28 14 50 92
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 36 80 183 1 5 305 36 80 183 1 5 305
รวมทั้งหมด 102 102 460 1 12 677 460 581 9 884 7 68 2,009 562 683 9 1,344 8 80 2,686