ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 10 1 53 2 3 75 6 10 1 53 2 3 75
การออกแบบ 6 10 1 53 2 3 75 6 10 1 53 2 3 75
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 6 10 1 53 2 3 75 6 10 1 53 2 3 75
รวมทั้งหมด 6 10 1 53 2 3 75 6 10 1 53 2 3 75