ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 53 1 54 138 3 1 2 144 191 3 1 1 2 198
วิศวกรรมเครื่องกล 40 40 50 1 2 53 90 1 2 93
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 40 40
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 48 1 2 51 48 1 2 51
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 2 2
วิศวกรรมไฟฟ้า 13 1 14 88 3 91 101 3 1 105
ปวส.ไฟฟ้า 13 1 14 13 1 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 88 3 91 88 3 91
รวมทั้งหมด 53 1 54 138 3 1 2 144 191 3 1 1 2 198