ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 44 1 2 50 10 204 3 35 2 1 3 258 13 248 3 36 2 1 5 308
บริหารธุรกิจ 3 44 1 2 50 9 182 3 35 1 1 3 234 12 226 3 36 1 1 5 284
ปวส.การจัดการ 1 28 1 1 31 1 28 1 1 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 16 1 19 2 16 1 19
บธ.บ.การจัดการ 3 22 25 3 22 25
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 4 69 3 3 1 1 3 84 4 69 3 3 1 1 3 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18 18 18 18
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 2 62 32 96 2 62 32 96
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 11 11 11 11
ศิลปศาสตร์ 1 22 1 24 1 22 1 24
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 22 1 24 1 22 1 24
รวมทั้งหมด 3 44 1 2 50 10 204 3 35 2 1 3 258 13 248 3 36 2 1 5 308