ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 4 64 1 69 57 233 3 2 4 299 61 297 1 3 2 4 368
วิศวกรรมเครื่องกล 4 64 1 69 21 78 1 1 101 25 142 1 1 1 170
ปวส.ช่างยนต์ 4 64 1 69 4 64 1 69
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 21 78 1 1 101 21 78 1 1 101
วิศวกรรมไฟฟ้า 19 88 2 3 112 19 88 2 3 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 19 88 2 3 112 19 88 2 3 112
วิศวกรรมอุตสาหการ 17 67 1 1 86 17 67 1 1 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 67 1 1 86 17 67 1 1 86
รวมทั้งหมด 4 64 1 69 57 233 3 2 4 299 61 297 1 3 2 4 368