ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3,764 45 16 21 1 9 104 3,960 30 1 1 32 3,794 46 16 21 1 9 105 3,992
บริหารธุรกิจ 2,549 37 12 16 1 6 76 2,697 30 1 1 32 2,579 38 12 16 1 6 77 2,729
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 182 1 2 16 201 182 1 2 16 201
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 74 1 1 10 86 74 1 1 10 86
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 228 6 3 1 21 259 228 6 3 1 21 259
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1,415 18 4 8 1 5 6 1,457 1,415 18 4 8 1 5 6 1,457
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 270 6 3 6 1 286 270 6 3 6 1 286
บธ.บ.การจัดการ 149 2 18 169 149 2 18 169
บธ.บ.การตลาด 231 3 5 239 231 3 5 239
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 30 1 1 32 30 1 1 32
บัญชี 674 5 3 2 19 703 674 5 3 2 19 703
บช.บ.การบัญชี 674 5 3 2 19 703 674 5 3 2 19 703
เรียนรวม 8 8 8 8
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 8 8 8 8
ศิลปศาสตร์ 541 3 4 2 1 1 552 541 3 4 2 1 1 552
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 223 2 3 228 223 2 3 228
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 76 1 77 76 1 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 242 1 1 2 1 247 242 1 1 2 1 247
รวมทั้งหมด 3,764 45 16 21 1 9 104 3,960 30 1 1 32 3,794 46 16 21 1 9 105 3,992