ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 67 4 1 1 1 74 673 11 5 4 1 24 718 740 15 5 4 1 2 25 792
บริหารธุรกิจ 67 4 1 1 1 74 301 2 2 2 1 9 317 368 6 2 2 1 2 10 391
ปวส.การจัดการ 26 1 1 1 29 26 1 1 1 29
ปวส.การตลาด 15 1 16 15 1 16
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 26 3 29 26 3 29
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 223 1 1 1 8 234 223 1 1 1 8 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 29 1 30 29 1 30
บริหารธุรกิจ - การตลาด 10 1 11 10 1 11
บธ.บ.การจัดการ 26 1 1 28 26 1 1 28
บธ.บ.การตลาด 13 1 14 13 1 14
บัญชี 314 8 2 2 13 339 314 8 2 2 13 339
บช.บ.การบัญชี 314 8 2 2 13 339 314 8 2 2 13 339
ศิลปศาสตร์ 58 1 1 2 62 58 1 1 2 62
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 16 16 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 27 1 1 2 31 27 1 1 2 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 15 15
รวมทั้งหมด 67 4 1 1 1 74 673 11 5 4 1 24 718 740 15 5 4 1 2 25 792