ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 32 5 37 321 15 4 2 2 6 350 16 4 6 26 369 24 4 2 2 12 413
พืชศาสตร์ 11 11 17 1 1 2 21 6 4 3 13 34 4 1 1 5 45
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 1 2 7 4 1 2 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 1 14 13 1 14
วท.ม.พืชศาสตร์ 6 4 3 13 6 4 3 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 16 3 19 158 12 4 1 1 3 179 174 15 4 1 1 3 198
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 16 3 19 16 3 19
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 158 12 4 1 1 3 179 158 12 4 1 1 3 179
สัตวศาสตร์และประมง 5 2 7 26 2 28 31 4 35
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 2 6 4 2 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 9 9 9 9
วท.บ.ประมง 17 2 19 17 2 19
อุตสาหกรรมเกษตร 120 1 1 122 10 3 13 130 1 4 135
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 117 1 1 119 117 1 1 119
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 3 3 3
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 10 3 13 10 3 13
รวมทั้งหมด 32 5 37 321 15 4 2 2 6 350 16 4 6 26 369 24 4 2 2 12 413