ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 488 6 1 2 497 488 6 1 2 497
บริหารธุรกิจ 243 2 2 247 243 2 2 247
บธ.บ.การจัดการ 24 24 24 24
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 31 1 32 31 1 32
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 161 1 2 164 161 1 2 164
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6 6 6 6
บัญชี 245 4 1 250 245 4 1 250
บช.บ.การบัญชี 245 4 1 250 245 4 1 250
รวมทั้งหมด 488 6 1 2 497 488 6 1 2 497