ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 15 3 18 858 15 2 1 4 9 889 873 18 2 1 4 9 907
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 1 1
วิศวกรรมเครื่องกล 6 3 9 6 3 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 6 3 9 6 3 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 451 7 1 1 3 5 468 460 7 1 1 3 5 477
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 6 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 251 7 1 3 5 267 251 7 1 3 5 267
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 68 68 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 119 1 120 119 1 120
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 230 3 1 2 236 230 3 1 2 236
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 230 3 1 2 236 230 3 1 2 236
วิศวกรรมอุตสาหการ 176 5 1 2 184 176 5 1 2 184
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 24 1 25 24 1 25
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 152 5 1 1 159 152 5 1 1 159
รวมทั้งหมด 15 3 18 858 15 2 1 4 9 889 873 18 2 1 4 9 907