ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวช. รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 53 1 1 3 58 53 1 1 3 58
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 53 1 1 3 58 53 1 1 3 58
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 53 1 1 3 58 53 1 1 3 58
รวมทั้งหมด 53 1 1 3 58 53 1 1 3 58