ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 124 161 2 653 4 3 14 961 124 161 2 653 4 3 14 961
บริหารธุรกิจ 37 38 1 294 1 1 5 377 37 38 1 294 1 1 5 377
บธ.บ.การจัดการ 1 2 1 28 32 1 2 1 28 32
บธ.บ.การตลาด 7 2 23 1 33 7 2 23 1 33
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 4 31 42 7 4 31 42
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 22 30 212 1 1 4 270 22 30 212 1 1 4 270
บัญชี 71 100 1 229 2 5 408 71 100 1 229 2 5 408
บช.บ.การบัญชี 71 100 1 229 2 5 408 71 100 1 229 2 5 408
ศิลปศาสตร์ 16 23 130 1 2 4 176 16 23 130 1 2 4 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 5 12 23 6 5 12 23
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 13 98 1 2 119 5 13 98 1 2 119
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5 5 20 1 1 2 34 5 5 20 1 1 2 34
รวมทั้งหมด 124 161 2 653 4 3 14 961 124 161 2 653 4 3 14 961