ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 82 90 390 1 15 578 441 552 9 816 7 55 1,880 523 642 9 1,206 8 70 2,458
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 134 108 1 122 1 11 377 134 108 1 122 1 11 377
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 55 50 1 56 1 8 171 55 50 1 56 1 8 171
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 19 36 26 2 83 19 36 26 2 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 60 22 40 1 123 60 22 40 1 123
วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 100 2 160 56 71 2 100 1 10 240 85 100 2 200 1 12 400
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 19 11 46 76 19 11 46 76
ปวส.ช่างยนต์ 10 18 54 2 84 10 18 54 2 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 56 71 2 100 1 10 240 56 71 2 100 1 10 240
วิศวกรรมไฟฟ้า 21 19 126 1 2 169 136 211 5 306 4 9 671 157 230 5 432 5 11 840
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 3 26 1 32 2 3 26 1 32
ปวส.ไฟฟ้า 13 14 56 1 84 13 14 56 1 84
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 2 44 1 53 6 2 44 1 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 61 106 5 145 3 1 321 61 106 5 145 3 1 321
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 53 69 109 1 5 237 53 69 109 1 5 237
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 21 34 50 2 107 21 34 50 2 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 9 26 80 9 124 82 88 1 128 22 321 91 114 1 208 31 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 9 26 80 9 124 9 26 80 9 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 82 88 1 128 22 321 82 88 1 128 22 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 23 16 84 2 125 33 74 160 1 3 271 56 90 244 1 5 396
ปวส.ช่างโลหะ 1 4 42 2 49 1 4 42 2 49
ปวส.ช่างกลโรงงาน 22 12 42 76 22 12 42 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 74 160 1 3 271 33 74 160 1 3 271
รวมทั้งหมด 82 90 390 1 15 578 441 552 9 816 7 55 1,880 523 642 9 1,206 8 70 2,458