ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 7 1 44 2 2 60 4 7 1 44 2 2 60
การออกแบบ 4 7 1 44 2 2 60 4 7 1 44 2 2 60
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 4 7 1 44 2 2 60 4 7 1 44 2 2 60
รวมทั้งหมด 4 7 1 44 2 2 60 4 7 1 44 2 2 60