ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 12 2 3 6 23 249 4 2 3 3 261 261 6 2 3 3 9 284
พืชศาสตร์ 32 1 33 32 1 33
วท.บ.พืชศาสตร์ 32 1 33 32 1 33
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 95 1 2 98 95 1 2 98
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 95 1 2 98 95 1 2 98
วิทยาศาสตร์ 77 3 1 1 2 84 77 3 1 1 2 84
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 77 3 1 1 2 84 77 3 1 1 2 84
สัตวศาสตร์และประมง 19 19 19 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 15 15 15 15
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 12 2 3 6 23 26 1 27 38 2 3 7 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 12 2 3 6 23 12 2 3 6 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 26 1 27 26 1 27
รวมทั้งหมด 12 2 3 6 23 249 4 2 3 3 261 261 6 2 3 3 9 284