ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 51 1 52 138 3 1 2 144 189 3 1 1 2 196
วิศวกรรมเครื่องกล 38 38 50 1 2 53 88 1 2 91
ปวส.ช่างยนต์ 38 38 38 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 48 1 2 51 48 1 2 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 13 1 14 88 3 91 101 3 1 105
ปวส.ไฟฟ้า 13 1 14 13 1 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 88 3 91 88 3 91
รวมทั้งหมด 51 1 52 138 3 1 2 144 189 3 1 1 2 196