ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 33 1 2 39 8 133 3 3 2 1 3 153 11 166 3 4 2 1 5 192
บริหารธุรกิจ 3 33 1 2 39 7 111 3 3 1 1 3 129 10 144 3 4 1 1 5 168
ปวส.การจัดการ 1 18 1 1 21 1 18 1 1 21
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 15 1 18 2 15 1 18
บธ.บ.การจัดการ 3 19 22 3 19 22
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 4 69 3 3 1 1 3 84 4 69 3 3 1 1 3 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18 18 18 18
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 5 5 5 5
ศิลปศาสตร์ 1 22 1 24 1 22 1 24
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 22 1 24 1 22 1 24
รวมทั้งหมด 3 33 1 2 39 8 133 3 3 2 1 3 153 11 166 3 4 2 1 5 192