ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 393 9 1 1 2 15 421 49 29 14 3 5 100 79 4 1 6 90 521 42 15 1 4 2 26 611
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 393 9 1 1 2 15 421 393 9 1 1 2 15 421
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 214 5 1 1 12 233 214 5 1 1 12 233
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 65 3 68 65 3 68
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 86 3 89 86 3 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 28 1 1 1 31 28 1 1 1 31
สหวิทยาการ 49 29 14 3 5 100 79 4 1 6 90 128 33 14 1 3 11 190
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 49 29 14 3 5 100 49 29 14 3 5 100
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 12 1 13 12 1 13
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 13 2 15 13 2 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 54 2 1 5 62 54 2 1 5 62
รวมทั้งหมด 393 9 1 1 2 15 421 49 29 14 3 5 100 79 4 1 6 90 521 42 15 1 4 2 26 611