ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 43 1 1 1 1 47 609 9 3 4 1 25 651 652 10 3 4 1 2 26 698
บริหารธุรกิจ 43 1 1 1 1 47 291 2 1 2 1 9 306 334 3 1 2 1 2 10 353
ปวส.การจัดการ 21 1 1 1 24 21 1 1 1 24
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 1 12 11 1 12
ปวส.การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 23 1 1 25 23 1 1 25
บธ.บ.การตลาด 12 1 13 12 1 13
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 223 1 1 1 8 234 223 1 1 1 8 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 23 23 23 23
บริหารธุรกิจ - การตลาด 10 1 11 10 1 11
บัญชี 262 6 1 2 13 284 262 6 1 2 13 284
บช.บ.การบัญชี 262 6 1 2 13 284 262 6 1 2 13 284
ศิลปศาสตร์ 56 1 1 3 61 56 1 1 3 61
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 1 1 3 31 26 1 1 3 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 14 14 14
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 16 16 16
รวมทั้งหมด 43 1 1 1 1 47 609 9 3 4 1 25 651 652 10 3 4 1 2 26 698