ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 28 5 33 278 10 2 1 2 8 301 16 4 6 26 322 19 2 1 2 14 360
พืชศาสตร์ 11 11 12 1 2 15 6 4 3 13 29 4 1 5 39
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 8 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 1 9 8 1 9
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 2 6 4 2 6
วท.ม.พืชศาสตร์ 6 4 3 13 6 4 3 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 12 3 15 143 9 2 1 1 5 161 155 12 2 1 1 5 176
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 12 3 15 12 3 15
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 143 9 2 1 1 5 161 143 9 2 1 1 5 161
สัตวศาสตร์และประมง 5 2 7 17 17 22 2 24
ปวส.ประมง 1 1 1 1
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 2 6 4 2 6
วท.บ.ประมง 9 9 9 9
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 8 8
อุตสาหกรรมเกษตร 106 1 1 108 10 3 13 116 1 4 121
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 105 1 1 107 105 1 1 107
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 10 3 13 10 3 13
รวมทั้งหมด 28 5 33 278 10 2 1 2 8 301 16 4 6 26 322 19 2 1 2 14 360