ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 14 1 1 1 17 298 7 2 307 312 8 1 3 324
วิศวกรรมเครื่องกล 11 1 1 1 14 42 1 43 53 1 1 2 57
ปวส.ช่างยนต์ 11 1 1 1 14 11 1 1 1 14
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 42 1 43 42 1 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 181 4 185 181 4 185
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 181 4 185 181 4 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 75 3 1 79 78 3 1 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 3 1 79 75 3 1 79
รวมทั้งหมด 14 1 1 1 17 298 7 2 307 312 8 1 3 324