จำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563