จำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มิถุนายน 2561